Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Kundevilkår

Brukeravtale

Innledning

Dette dokumentet ("Brukeravtalen") regulerer plikter og rettigheter du som kunde og vi som leverandør har ved bruk av løsningen eMotivation og tilhørende moduler ("Systemet"). Brukeravtalen er bevisst utformet med sikte på å holde på et enkelt og forståelig språk. Dersom noe skulle være uklart, hører vi gjerne fra deg på post@emotivation.no.

Avtalen består av:

- Brukeravtale – dette dokumentet som regulerer avtaleforholdet mellom deg som kunde og oss som leverandør og vilkårene for bruk av Systemet.
- Databehandleravtale - vedlegg til Brukeravtalen som regulerer hvordan vi som leverandør skal behandle personopplysninger på vegne av deg som kunde.

Sammendrag

Vi har samlet noen viktige punkter under som du bør være særlig klar over:

- Systemet er laget for bedrifter og deres personaldata. Data/dokumenter som er spesielt sensitive bør du derfor oppbevare andre steder.
- Det er du som kunde som er ansvarlig for personaldataen. Vår misjon er å søke å gjøre dette så enkelt som mulig for deg.
- Vi må ta hensyn til lovverk knyttet til behandling av personopplysninger og betydningen av data når det gjelder hva vi kan tillate av endringer og slettinger.
- For å gjøre Systemet så bra som mulig, bruker vi i noen tilfeller samarbeidspartnere og tredjepartstjenester fra andre aktører - disse er nærmere beskrevet i Databehandleravtalen.
- Det er du som kunde som eier de registrerte dataene i eMotivation. For å gjøre systemet så enkelt som mulig bruker vi mye tid på å forstå deg som bruker. En av de tingene vi gjør er å analysere bruksmønstre gjennom aggregering og anonymisering av logginformasjon - selvsagt på en måte som ivaretar personvernet. Det hender også (en sjelden gang) at vi har feil i eMotivation. Da vil vi gjerne rydde opp etter oss - dersom vi har mistenke om at du kan være berørt vil vi kunne ta en titt på kontoen din for å eventuelt varsle deg.

Avtalen

Inngåelse av brukeravtalen

- Brukeravtalen (inkludert vedlegg) er inngått mellom:
- Esacon Motivation AS ("eMotivation"), organisasjonsnummer 982 148 022.
- Virksomheten som abonnerer på tilgang til bruk av Systemet ("Kunde").
- Avtalen godkjennes elektronisk av Kunde ved registrering i Systemet. Eventuelle oppdateringer av avtaler presenteres Kunde elektronisk og godkjennes ved innlogging.

Beskrivelse av Systemet

eMotivation er en løsning for medarbeideroppfølging, som er ment å gjøre kommunikasjon og oppfølging mellom ledere og medarbeidere i en virksomhet bedre og enklere. Løsningen er beskrevet på eMotivations nettsider (www.emotivation.no).

Vi kommer til å videreutvikle Systemet kontinuerlig. Den grunnleggende funksjonaliteten inneholder nå følgende:

- En motivasjonspuls som kartlegger medarbeideres motivasjon kontinuerlig over tid
- Målstyring
- Oppfølging av tiltak
- En meldingsfunksjon mellom leder og medarbeider
- Forberedelse til, gjennomføring av og lagring av samtaler

eMotivations rettigheter og plikter

- eMotivation skal tilby og videreutvikle Systemet etter beste evne.
- eMotivation skal etter beste evne rette feil så snart som mulig. eMotivation vurderer om Kunde skal varsles basert på alvorlighetsgrad av eventuelle feil.
- eMotivation skal tilstrebe en høyest mulig grad av oppetid og gjøre tekniske tiltak for å sikre dette.
- Hensikten med Systemet er å automatisere, forbedre og forenkle medarbeideroppfølging gjennom bruk av teknologi. Som et ledd i dette har eMotivation rett til å analysere og bruke Kundens brukeres bruksmønstre for å effektivisere og forenkle Kundens arbeidssituasjon. Et eksempel på dette er å analysere hvor ofte ulik funksjonalitet brukes i Systemet for å vurdere eventuelle endringer i utformingen. Som ledd i slike analyser vil personopplysninger aggregeres og anonymiseres.
- eMotivation skal gi Kunde informasjon og opplæring knyttet til produktet gjennom brukergrensesnittet i Systemet, nettside, videoer, e-post eller andre relevante medier. Dersom Kunde ikke ønsker informasjon på e-post, kan man melde seg av e-postlisten direkte i tilsendt informasjon.
- eMotivation har rett til å stenge tilgang til konto ved manglende betaling.
- eMotivation har rett til å stenge tilgang til konto ved misbruk. Med misbruk menes aktiviteter som strider mot norsk lovverk. Ved slik stenging skal Kunde informeres om årsak til stenging og gis anledning til å forklare seg. Kunde har også rett til en eksport av sine data. eMotivation har også rett til å stenge tilgang til systemet basert på Kundes IP-adresse eller lignende.
- eMotivation har rett til å endre pris og prismodell. Oversikt over til enhver tid gjeldende priser vil være tilgjengeliggjort for Kunden i Systemet og/eller på nettside. Ved endringer utover konsumprisindeks skal Kunde varsles minst tre måneder før endringen trer i kraft. Dersom Kunden ikke aksepterer endringen, kan Brukeravtalen sies opp ved skriftlig varsel til eMotivation per epost og avtalen utløper i henhold til avtalt oppsigelsestid.
- eMotivation er ikke ansvarlig for innholdet i data som registreres av Kunde i Systemet, og heller ikke for Kundes bruk av Systemet.
- eMotivation kan gi tilgang til de som er registrert med signaturrett til selskapet i Brønnøysund dersom Kunde mister tilgangen til Systemet.
- Kunde skal holde eMotivation skadesløs for alle kostnader og tap som eMotivation blir påført som følge av at en tredjepart hevder at Kundes data eller bruk av Systemet er i strid med tredjeparts rettigheter.
- eMotivations eventuelle erstatningsansvar under denne brukeravtalen inkludert vedlegg, skal være begrenset til direkte tap. Indirekte tap dekkes ikke. Erstatningskravet kan ikke overstige det samlede årlige vederlaget.

Kundes rettigheter og plikter

- Kunde har rett til bruk av Systemet, gitt at Brukeravtalen forøvrig er overholdt.
- Målgruppen for Systemet er bedrifter. Systemet er en løsning for medarbeideroppfølging og kan dermed ikke brukes til private formål.
- Kunde har eierskap til registrerte data.
- Kunde har rett til å eksportere registrerte data. All data registrert på den enkelte bruker (ansatt) samles etter hver måleperiode i en PDF når samtalen er gjennomført. Denne PDF-filen lastes enkelt ned i webapplikasjonen og i appen, av henholdsvis den ansatte informasjonen er knyttet til og vedkommendes nærmeste leder. Aggregerte tall i Motivasjonspulsen kan eksporteres ut i tabeller med bistand fra eMotivation. Denne bistanden dekkes i henhold til påløpte kostnader. Vi antar at det ikke vil være behov for eksport av tall fra motivasjonspulsen så lenge kundeforholdet varer. Kunden vil løpende ha tilgang til denne informasjonen i Systemet.
- Kunde skal kun bruke Systemet til lovlige og bedriftsrelaterte formål.
- Kunde er ansvarlig for registrerte opplysninger i Systemet.

Sletting av data

- Ved opphør av Brukeravtalen sletter vi samtlige opplysninger vi har registrert i Systemet om Kundes virksomhet og ansatte innen 90 dager. Det samme gjelder om vi ikke har lykkes å komme i kontakt med Kunde og Kundes konto har vært stengt eller inaktiv i over 90 dager. Informasjon kan eksporteres ut i denne perioden, som angitt over.

Fakturering

- eMotivation fakturerer Kunde kvartalsvis og på etterskudd. Det faktureres en pris per person Kunden har registrert som bruker i Systemet per måned, som vil si at Systemet teller antall brukere ved slutten av hver måned.
- For at Kunde skal få et godt innblikk i hvordan Systemet fungerer før fakturering, tilbyr vi Kunde en to (2) måneders gratis prøveperiode.
- Ved registrering i systemet må Kunde akseptere denne Brukeravtalen med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av Systemet. Med unntak av priser, gjelder disse også i den to måneder lange gratis prøveperioden.
- Prøveperioden varer i to måneder fra utløpet av den måneden registreringen blir gjort og denne Brukeravtalen inngås. På grunn av dette, og som følge av etterskuddsvis fakturering hvert kvartal, vil Kunde motta faktura fra eMotivation først fem til seks måneder etter abonnementets oppstart.
- Ca. tre uker før prøveperioden er over, vil Kunde motta en påminnelse via epost fra eMotivation om at betaling for Systemet vil påløpe etter endt prøveperiode. Om Kunde ikke sier opp abonnementet i løpet av disse tre ukene, vil abonnementet på Systemet løpe videre og fakturering av Kunde vil forekomme etter gjeldende vilkår. Om ønskelig, og uten begrunnelser, kan Kunde enkelt avslutte abonnementet ved å deaktivere det i administratorgrensesnittet i Systemet.
- Kunde har selv kontroll på antall brukere i Systemet. I Systemet administratorgrensesnitt kan brukere som ikke lenger arbeider hos Kunde slettes, og nye kan legges til. Dette registreringsansvaret påhviler Kunde.
- Det er mulig å igangsette bruken av Systemet i én avdeling i en virksomhet, og da kun registrere (og betale for) brukerne i denne avdelingen. Fungerer Systemet tilfredsstillende, kan man utvide bruken til andre avdelinger på et senere tidspunkt. I dette tilfellet regnes imidlertid «starttidspunktet» for gratis bruk til den datoen da Systemet ble tatt i bruk første gang for bedriften med det organisasjonsnummeret som er angitt for bedriften i Systemet.

Prismodell

- Prismodellen basere seg på løpende abonnement per bruker og legger opp til kvantumsrabatt innenfor 8 intervaller basert på volum. Disse er definert etter antall brukere i virksomheten som er registrert i Systemet per måned.
- Dersom vi yter tilleggsbistand utover normal support, opplyser vi Kunde i epost om at det har en tilleggspris i form av timepris fra vår side og hva denne timeprisen er. Vi antar de fleste Kunder normalt ikke vil ha behov for slike tillegg.

Support

- Kunde skal registrere 1 eller maksimalt 2 superbrukere som kan sende eMotivation feilmeldinger eller supporthenvendelser knyttet til Systemet.
- Vi vet at våre Kunders tid er verdifull, og vi vil derfor anstrenge oss for å besvare henvendelser fra superbrukere så snart som mulig.
- Normalt er vår support tilgjengelig i vanlig norsk arbeidstid, mandag til fredag kl. 9-16.
- Det skal helst ikke skje, men skulle det være noe feil i Systemet som hindrer deg i å benytte Systemet slik det er ment, tar vi dette veldig alvorlig og søker å rette dette uten ugrunnet opphold.

Vedlikehold

- Systemet leveres som en skybasert tjeneste som løpende vedlikeholdes, forbedres og oppdateres.
- Vi setter pris på om du hjelper oss til å bli bedre. Programfeil, avbrudd og forslag til funksjoner som du gir oss melding om, hjelper oss til å gjøre Systemet enda bedre.

Avtalens varighet

- Abonnementet på Systemet løper til en av partene sier det opp. Abonnementet kan enkelt deaktiveres i administratorgrensesnittet i Systemet. Dette regnes som en oppsigelse av abonnement fra Kundes side. Ved deaktivering avsluttes abonnementet ved utgangen av den måneden deaktiveringen foretas. Kunde blir fakturert for bruk frem til slutten av den måneden deaktiveringen ble foretatt. Fakturaen sendes på etterskudd.

Øvrig

- Brukeravtalen følger Kunden og kan dermed overdras for eksempel ved fusjon eller kjøp av selskap.
- eMotivation og Kunde skal behandle alle personlige og forretningsmessige opplysninger som er mottatt i forbindelse med avtalen konfidensielt. Taushetsplikten gjelder også etter opphøret av Brukeravtalen.
- Force majeure - hverken vi eller du vil være ansvarlig for feil eller forsinkelse i ytelsene på grunn av hendelser utenfor vår kontroll. Dette kan omfatte tjenestenektangrep, svikt hos tredjepart som drifter plattformen, hos leverandører av offentlig infrastruktur, streik, generell varemangel, opptøyer, brann, krig, terrorisme, inngrep fra myndigheter og andre force majeure-tilfeller.
- Avtalen er underlagt norsk rett med Oslo tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av brukeravtalen.
- Kontaktopplysning for eMotivation for denne avtalen er post@emotivation.no, mens for Kunde er det epostadressen registrert på foretaket i Systemet under Virksomhet → Min virksomhet hos administratorbrukeren. Det er Kundes ansvar å oppdatere denne.

Vedlegg til Brukeravtale

Databehandleravtale

mellom Kunde som "behandlingsansvarlig" og Esacon Motivation AS som "databehandler"

Hva er en databehandleravtale?

- Dette vedlegget til brukeravtalen beskriver hvordan databehandler behandler og sikrer personopplysninger registrert i Systemet på vegne av behandlingsansvarlig.
- Den norske personopplysningsloven og EU-forordning 2016/679 ("GDPR") (samlet omtalt som "personvernlovgivningen") inneholder krav til reguleringen av forholdet mellom databehandler og behandlingsansvarlig, og til de sikkerhetsmessige og organisatoriske tiltakene som må implementeres for å sørge for lovlig og sikker behandling av personopplysninger. Denne databehandleravtalen er inngått for å sikre at personopplysninger kun behandles i henhold til gjeldende lover og regler.
- Noen viktige begreper i denne sammenheng er:
- Den/de registrerte: En identifisert eller identifiserbar levende fysisk person som den behandlingsansvarlige har registrert personopplysninger om i Systemet.
- Behandlingsansvarlig: Det er Kunden som er ansvarlig for behandling av personopplysningene/dataene som er registrert i Systemet - og at personvernet i den forbindelse er tilstrekkelig ivaretatt.
- Databehandler: eMotivation som leverandør behandler personopplysningene på vegne av Kunden som behandlingsansvarlig.
- Databehandleravtale: Denne avtalen regulerer databehandlers behandling av personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.

Formål

- Formål med behandlingen av alle data, inkludert personopplysninger, er å kunne tilby en løsning som gjør medarbeideroppfølging bedre og enklere for behandlingsansvarlig og letter kommunikasjonen mellom leder og medarbeider i virksomheten. En del av prosessen for å oppnå dette er å analysere utvikling av motivasjon blant de ansatte over tid.
- Videre skal opplysningene gi behandlingsansvarlig oversikt og styringsgrunnlag knyttet til medarbeidere i virksomheten og deres motivasjon og arbeidssituasjon.

Hva slags personopplysninger behandles?

- Følgende personopplysninger vil kunne behandles i systemet:
- Navn, telefonnummer og e-post for registrerte brukere.
- Arbeidsplass, stillingstittel og plassering i virksomheten for registrerte brukere.
- Registrerte brukeres oppstartsdato i virksomheten.
- Informasjon som registrerte brukere gir ved å svare på løsningens målinger og spørsmål, og ved å legge inn personlige mål og tiltak.
- Informasjon som fremkommer av registrerte brukeres oppfølgingssamtaler som loggføres i Systemet.
- Informasjon som fremkommer av direktemeldinger sendt mellom registrerte brukere og deres personalleder.

Behandlingsansvarliges plikter og rettigheter

- Behandlingsansvarlig bekrefter at:
- Det foreligger tilstrekkelig behandlingsgrunnlag for behandlingen av personopplysninger.
- Behandlingsansvarlig har ansvaret for nøyaktigheten, integriteten, innholdet, påliteligheten og lovligheten av personopplysningene som behandles.
- Behandlingsansvarlig har informert de registrerte i henhold til de til enhver tid gjeldende lovkrav.
- Behandlingsansvarlig skal sørge for at personopplysninger behandles i henhold til personvernlovgivningen, svare på henvendelser fra de registrerte og sørge for å implementere tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre personopplysningene som behandles, jfr. GDPR artikkel 32.
- Behandlingsansvarlig er ansvarlig for å melde brudd på personopplysningssikkerheten til Datatilsynet og eventuelt til de registrerte uten ugrunnet opphold i henhold til gjeldende lovgivning.
- Behandlingsansvarlig skal ikke registrere eller lagre personopplysninger utover det som er nødvendig for formålet med behandlingen.

Databehandlers plikter og rettigheter

- Databehandler har ikke eierskap over personopplysninger som behandles på vegne av behandlingsansvarlig, men skal kun behandle disse på vegne av behandlingsansvarlig og i henhold til behandlingsansvarliges instruksjoner som regulert i denne databehandleravtalen.
- Databehandler skal omgående underrette den behandlingsansvarlige dersom databehandler mener at en instruks fra behandlingsansvarlig er i strid med personvernlovgivningen.
- Databehandler skal sikre adekvat beskyttelse av personopplysninger gjennom både tekniske og organisatoriske tiltak i samsvar med GDPR artikkel 32. Dette gjøres blant annet gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse som gir grunnlag for organisatoriske rutiner og tekniske tiltak.
- Databehandleren skal opprettholde et sikkerhetsnivå for behandlingen av personopplysningene som er tilstrekkelig i forhold til risikoen ved behandlingen. Databehandleren skal beskytte personopplysningene fra ødeleggelse, endring, ikke-autorisert utlevering, eller ikke-autorisert tilgang.
- Databehandler bekrefter at alle personer som er autorisert til å behandle personopplysningene, har forpliktet seg til å behandle opplysningene fortrolig.
- Databehandler skal ved forespørsel bistå behandlingsansvarlig med hensyn til arbeid med å oppfylle sistnevntes plikter etter personvernlovgivningen, for eksempel etter GDPR kapittel III og artikkel 32-36. Arbeidet faktureres i henhold til medgått tid og gjeldende timepriser.
- Databehandler skal uten unødig opphold varsle behandlingsansvarlig dersom det er konstatert, eller det er mistanke om, et brudd på personopplysningssikkerheten.
- Databehandler kan generere aggregert og anonymisert statistikk og analyser av bruksmønster i Systemet som ledd i oppfyllelsen av brukeravtalen og for å effektivisere behandlingsansvarliges valgalternativer og bruk av Systemet.
- For å kunne følge opp kundeforholdet med behandlingsansvarlig (som å fakturere eller kontakte), kan databehandler aksessere og benytte registrerte personopplysninger som bruker- og foretaksnavn, adresse, e-post og telefonnummer.
- Databehandler kan aksessere registrerte personopplysninger ved mistanke om feil i eller misbruk av Systemet.

Revisjoner

- Databehandler skal bistå behandlingsansvarlig ved å gjøre dokumentasjon tilgjengelig i den grad det er nødvendig for behandlingsansvarlig for å kunne påvise at databehandlers forpliktelser etter databehandleravtalen og personvernlovgivningen er oppfylt. All slik bistand fra databehandler til behandlingsansvarlig gjøres på skriftlig anmodning og faktureres etter medgått tid.
- Behandlingsansvarlig og relevant tilsynsmyndighet har rett til å gjennomføre revisjoner, herunder inspeksjoner, av personopplysninger som behandles og gjennomførte tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Behandlingsansvarlig skal ikke gis tilgang til informasjon vedrørende databehandlers andre kunder og informasjon som er underlagt konfidensialitetsforpliktelser. Behandlingsansvarlig skal dekke kostnader knyttet til revisjoner som er initiert av behandlingsansvarlig eller som påløper ved revisjon av behandlingsansvarlig, md mindre revisjonen avdekker manglende oppfyllelse av forpliktelser etter databehandleravtalen eller personvernlovgivningen.

Taushetsplikt

- Databehandler, dennes underleverandører og andre som på vegne av databehandler har tilgang til personopplysningene, er underlagt taushetsplikt og skal etterleve taushetsplikten i forbindelse med behandling av personopplysninger i henhold til personvernlovgivningen. Databehandler har ansvaret for at underleverandører og andre som opptrer på vegne av databehandler er underlagt slik taushetsplikt.
- Behandlingsansvarlig er underlagt taushetsplikt når det gjelder dokumentasjon og informasjon knyttet til databehandlers og dennes underleverandørers gjennomføring av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, og informasjon som databehandler ellers ønsker å bevare som konfidensiell. Behandlingsansvarlig kan imidlertid alltid dele slik informasjon med relevante tilsynsmyndigheter, såfremt dette er nødvendig for å overholde den behandlingsansvarliges forpliktelser etter personvernlovgivningen eller andre lovpålagte plikter.
- Taushetsplikten gjelder også etter databehandleravtalens opphør.

Bruk av underleverandører

- Behandlingsansvarlig godkjenner at databehandler kan engasjere underleverandører for å bistå i å yte tjenesten og behandle personopplysninger under brukeravtalen, såfremt (i) databehandler etterlever prosedyren for å engasjere nye/skifte ut underleverandører som beskrevet nedenfor og (ii) databehandler sikrer at databehandlers forpliktelser som er fastsatt i databehandleravtalen og personvernlovgivningen pålegges underleverandører gjennom skriftlig avtale.
- Databehandler skal ha en liste med oversikt over identiteten til alle underleverandører og steder underleverandører behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. Listen over underleverandører på tidspunktet for signering av databehandleravtalen finnes nederst i denne databehandleravtalen.
- Databehandler skal oppdatere listen for å reflektere enhver tilføyelse eller utskiftning av underleverandører og varsle behandlingsansvarlig senest to måneder før underleverandøren skal påbegynne behandlingen av personopplysninger. Enhver innvending mot slike endringer må fremsettes til databehandler innen to uker fra slik varsling mottas.
- Dersom behandlingsansvarlig motsetter seg endringen eller utskiftningen av en underleverandør, kan databehandler terminere brukeravtalen og databehandleravtalen med én måneds varsel.
- Dersom behandlingsansvarlig ikke motsetter seg slik endring eller utskiftning, anses den varslede underleverandøren som godkjent.
- Databehandler skal være fullt ut ansvarlig overfor behandlingsansvarlig for at underleverandører oppfyller sine forpliktelser.

Overføring ut av EU/EØS

- Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS kan bare skje etter godkjenning fra behandlingsansvarlig som beskrevet i punktet "Bruk av underleverandører" ovenfor, og ved bruk av EUs standardvilkår, eller basert på annet rettslig grunnlag for slik overføring i henhold til gjeldende lovgivning.
- Ved å inngå denne databehandleravtalen, gir behandlingsansvarlig fullmakt til databehandler til å inngå EUs standardvilkår på vegne av behandlingsansvarlig, eller til å sikre annet rettslig grunnlag for overføring av personopplysninger ut av EU/EØS til underleverandør som er godkjent i henhold til prosedyren i punktet "Bruk av underleverandører" over.
- Databehandler skal på forespørsel gi behandlingsansvarlig en kopi av slike EU standardvilkår eller en beskrivelse av annet rettslig grunnlag for overføringen, og yte rimelig bistand og dokumentasjon til bruk i den behandlingsansvarliges risikovurdering av underleverandører eller overføringer av personopplysninger ut av EU/EØS.

Sletting av og tilgang til personopplysninger

- Behandlingsansvarlig er ansvarlig for å fastsette oppbevaringstiden for personopplysningene, slik at personopplysninger ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålet de ble samlet inn for.
- Behandlingsansvarlig kan velge å slette hele foretaket i Systemet. Ved sletting av et helt foretak vil alle data, herunder personopplysninger bli slettet.
- For å ivareta krav til sikkerhet og konsistens vil databehandler oppbevare en backup av data i inntil 3 måneder.
- Dersom særlige grunner skulle tilsi at personopplysninger skal slettes raskere kan databehandler skriftlig kontaktes.

Tilgang til og endring av personopplysninger

- Behandlingsansvarlig kan eksportere registrerte data. Alle data registrert på den enkelte bruker (ansatt) samles etter hver måleperiode i en PDF når samtalen er gjennomført. Denne PDF-filen lastes enkelt ned i webapplikasjonen og i appen. Aggregerte tall i Motivasjonspulsen kan eksporteres ut i tabeller ved å kontakte databehandler.
- Fremhenting av informasjon på forespørsel lagret i systemet som ikke er inkludert i den automatiserte løsningen, men som krever egne arbeidsoperasjoner av databehandler vil faktureres behandlingsansvarlig.
- I tilfeller der det ikke finnes funksjonalitet for å endre personopplysninger i Systemet kan en skriftlig henvendelse sendes til databehandler. Endring av personopplysninger vil kun utføres dersom det ikke er i strid med gjeldende lovgivning. Databehandler vil fakturere behandlingsansvarlig for medgått tid for arbeid i forbindelse med endring av personopplysninger.
- Ved endringer vil gamle verdier finnes som backup i inntil 3 måneder. Denne tidsperioden er satt for å hindre inkonsistens i registrerte personopplysninger ved uforutsette hendelser.

Avtalens varighet

- Databehandleravtalen er et vedlegg til brukeravtalen og varer så lenge databehandler behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.
- Ved databehandleravtalens opphør, skal databehandler etter den behandlingsansvarliges valg, slette eller tilbakelevere alle personopplysninger og slette eksisterende kopier. Slik sletting/tilbakelevering skal gjennomføres innen 90 dager etter databehandleravtalens opphør. Behandlingsansvarlig vil ha anledning til å hente ut tidligere registrerte data i 90 dager etter brukeravtalens opphør. Behandlingsansvarlig vil faktureres basert på medgått tid for arbeidsoperasjoner som ikke er inkludert i den automatiserte løsningen.

Databehandlers underleverandører ved signering av databehandleravtalen

Følgende er databehandlers underleverandører av tjenester som databehandler bruker og som gjelder for alle brukere av løsningen:

UNDERLEVERANDØR:
Source AS

TJENESTE:
IT-leverandør som utfører den tekniske utviklingen av eMotivation. Source AS er underlagt en databehandleravtale. Vi forsøker å begrense deres tilgang til data til et minimum, men de trenger tilgang for å kunne rette feil og forbedre løsningen.

STED FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGENE:
Norge

UNDERLEVERANDØR:
TomorrowNext AS

TJENESTE:
Vår tekniske prosjektleder er engasjert gjennom selskapet TomorrowNext AS, og er underlagt en databehandleravtale.

STED FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGENE:
Norge

UNDERLEVERANDØR:
Microsoft Inc.

TJENESTE:
eMotivation driftes på Microsoft sine servere innenfor EU/EØS

STED FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGENE:
Nederland og/eller Irland (EU/EØS)