Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Spørsmål og svar

Jeg trenger hjelp med..

Her kan du finne svar på spørsmålene dine.
Hvis ikke, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Generelle spørsmål

Hva er Motivasjonspulsen?

Et sentralt verktøy i løsningen er en pulsmåling for medarbeidere som gjennomføres løpende gjennom året via appen. Her måles pulsen på medarbeidernes motivasjon, knyttet til et antall  definerte faktorer, kontinuerlig på ulike tidspunkter gjennom året. 

Ved oppstart setter medarbeiderne preferansene sine for de ulike faktorene. Det vil si at de rangerer hva som er viktigst for dem og som motiverer de i arbeidshverdagen. Deretter skal de vurdere hvordan de mener disse faktorene oppfylles i virksomheten. Dette gjøres via målinger som sendes ut til medarbeiderne via app og virksomheten kan selv bestemme hvor ofte man ønsker at medarbeiderne i selskapet skal svare på målinger utover året. 

Medarbeiderne mottar én faktor om gangen, for å rangere sin opplevde verdi på det tidspunktet, samtidig som virksomheten kan sende ut et lite antall tilleggsspørsmål sammen med målingen for å få litt mer informasjon om hvorfor medarbeider gir akkurat den rangeringen. 

Hvilke faktorer inngår i Motivasjonspulsen?

Vi har definert 9 faktorer som er basert på anerkjent forskning og vår egen erfaring og beste praksis. Disse er

1. Mestring
2. Medbestemmelse
3. Tilrettelegging og fleksibilitet
4. Kommunikasjon og tilbakemeldinger
5. Felles identitet og tydelig visjon
6. Kultur og sosialt miljø
7. Videreutvikling
8. Andre goder
9. Rekruttering og onboarding 

Hvorfor brukes akkurat disse 9 faktorene?

De 9 definerte faktorene som brukes i eMotivation er basert på egen erfaring og beste praksis gjennom mange år samt anerkjent forskning på feltet. De er komponert for å dekke store deler av hva som påvirker en medarbeiders arbeidshverdag og motivasjon.

Hva slags tilleggsspørsmål stilles de ansatte?

Virksomheten velger selv hvilke tilleggsspørsmål som stilles den ansatte sammen med rangeringen av faktoren som sendes til medarbeiderne på jevnlig basis. Det ligger en rekke forslag til spørsmål i løsningen, men de kan endres eller tas helt vekk og man kan legge til hvilke spørsmål man ønsker. Tilleggsspørsmålene er ment for å gi ledere mer detaljert informasjon om hvorfor medarbeiderne har rangert faktorene som de har gjort.

Spørsmål fra medarbeider

Er svarene jeg gir anonyme?

Svarene er valgt å ikke være anonyme. Et av målene med vår løsning er at opplysninger som samles inn skal brukes som grunnlag for gode og målrettede samtaler mellom medarbeider og leder. For at man skal kunne snakke om konkrete problemstillinger, mål, forbedringer eller suksesser, er det en fordel at informasjonen mellom leder og medarbeider er kjent. Det kan også hjelpe medarbeiderne å forbedre sin motivasjon og generell arbeidssituasjon om de får muligheten til å fortelle lederen sin konkrete ting som kan jobbes mer med av begge parter.

Hvem kan se svarene mine?

All individuell informasjon, som hvordan du rangerer motivasjonsfaktorene og svarer på tilleggsspørsmålene, er det kun din nærmeste leder som har tilgang til. Overordnet leder vil se svarene dine på aggregert nivå - det vil si sammenlagte tall for hele avdelingen eller virksomheten, men det kan ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Når vil lederen min se svarene jeg gir?

Når du rangerer en faktor eller svarer på tilleggsspørsmål, vil dette bli registrert hos din nærmeste leder med en gang. Normalt vil informasjonen og svarene du gir snakkes om i neste samtale med din nærmeste leder. Det varierer fra virksomhet til virksomhet hvor ofte man har slike oppfølgingssamtaler. 

Hvor ofte skal jeg svare på spørsmål? 

Dette er opp til ledelsen i din virksomhet. Her kan det settes opp målinger fra 10 ganger i året til én gang hver dag. Det må måles minimum 9 ganger før en ny samtale, for at medarbeidere skal få rangert og svart på alle faktorene.   

Hva er forskjell på Motivasjonspulsen og tilleggsspørsmål? 

Motivasjonspulsen handler om å finne ut av hva som motiverer deg og hvordan du opplever at de ulike faktorene oppfylles i virksomheten. Initialt blir alle medarbeidere bedt om å registrere sine preferanser - altså rangere hvilke faktorer som betyr noe for sin motivasjon. Deretter blir dere bedt om å svare på hvordan dere mener faktorene oppfylles gjennom jevnlige målinger. Slik får man tatt “pulsen” på motivasjonen. Sammen med de jevnlige målingene sendes det normalt ut 1-5 mer konkrete tilleggsspørsmål, som gir medarbeider mulighet til å utdype eller forklare rangeringen sin, og leder et mer nyansert bilde.  

Spørsmål fra leder

Hva slags informasjon har jeg som leder tilgang til?
En person med tilgang som leder, ofte en type mellomleder eller avdelingsleder, vil ha tilgang på informasjon om medarbeidere på sin egen avdeling eller eget team. Videre er det brukere med administratortilgang som setter opp løsningen for virksomheten og styrer hvordan måleperiodene skal settes opp og hva de ansatte skal svare på av spørsmål i motivasjonsmålingene som sendes ut.  

Hva skjer med tidligere informasjon når vi starter en ny måleperiode? 

De historiske dataene blir liggende i løsningen. Når du ser på resultatene av målingene i Motivasjonspulsen kan du skifte mellom ulike perioder. Inne på Samtaler kan du gjøre det samme. All informasjonen knyttet til hver medarbeider blir også liggende i en PDF-rapport fra hver samtale som holdes.  

Hvor havner PDF-filen/referatet av en samtale etter signering? 

Alle samtaler lagres i løsningen etter de er fullført og signert. For hver måleperiode er det en kategori som heter gjennomførte samtaler, og du kan skifte mellom de ulike måleperiodene for å se tidligere gjennomførte samtaler. Inne i hver samtale lagres også en PDF-rapport av samtalen. Denne kan lastes ned og lagres på egen PC. 

Kan vi velge spørsmål som skal stilles selv? 

Virksomheten velger selv hvilke tilleggsspørsmål som skal stilles medarbeiderne. Det ligger en rekke forslag i løsningen, men disse kan endres eller erstattes. Dette gjøres av den som har administratortilgang.  

Hva skjer hvis en medarbeider flytter over til en ny avdeling og får en ny leder? 

Det aller meste av informasjon knyttet til medarbeideren blir overført til den nye lederen, slik som det ofte vil bli tradisjonelt sett. Dette gjelder referater fra tidligere samtaler og data relatert til Motivasjonspulsen, mål og tiltak. Derimot er direktemeldingene som sendes mellom medarbeider og nærmeste leder konfidensielle, og vil bli slettet. 

Spørsmål fra administratorbruker

Hvordan registrerer jeg virksomheten vår hos eMotivation? 

Foreløpig er vi fremdeles i en fase hvor vi kun har mulighet til å ta inn testkunder, og du kan dessverre ikke registrere selskapet helt på egenhånd. Les mer om dette her

Hvordan får de ansatte tilgang til løsningen? 

Når virksomheten din er registrert som kunde i eMotivation får du som administrator tilgang til webapplikasjonen, hvor du kan registrere andre brukere i løsningen. Som administrator gjør du dette fra avdelinger og medarbeidere i menyen. Med det samme en person har blitt registrert i løsningen med sin e-postadresse, vil vedkommende motta en e-post for innlogging. Ledere vil ha tilgang til webapplikasjonen, mens øvrige brukere vil benytte seg av appen.  

Hvordan kan jeg legge inn flere brukere på én gang? 

Når du skal legge til brukere (medarbeidere) i løsningen kan du velge å enten legge til én og én medarbeider, eller du kan importere flere på én gang. Dette gjøres ved å importere fra en Excel- eller CVS-fil. Det kan dermed enkelt og raskt legges inn et stort antall brukere samtidig. Som administrator gjør du dette fra avdelinger og medarbeidere i menyen, hvor det også finnes forklaringer på hvordan du gjør det. Her kan du også se en video med en mer detaljert beskrivelse.

Hva er en måleperiode?

En måleperiode definerer hvor ofte målinger skal skje og hvilke spørsmål som skal svares på av medarbeiderne. Mål og tiltak settes også innenfor en måleperiode. Vanligvis setter man opp en måleperiode som avsluttes like etter virksomheten skal gjennomføre oppfølgingssamtaler med sine ansatte, slik at alle skal ha svart på alle målinger før samtalene sine og samtalene blir gjennomført før neste måleperiode settes i gang. Når man har satt i gang en måleperiode, er det ikke mulig å endre målehyppighet eller hvilke spørsmål som blir stilt i den inneværende perioden. Ved oppstart av ny periode fastsettes disse variablene på nytt.

Hvordan starter jeg en ny måleperiode?

Som administrator har du ansvar for å definere måleperiodene. Inne i løsningen gjør du dette på siden som heter “maler”. For at løsningen skal fungere best mulig vil en ny måleperiode starte automatisk når den forrige er over. Du kan hele tiden frem til oppstart redigere den fremtidige måleperioden i “maler”. Her kan du velge hvor lenge den neste perioden skal vare og hvilke tilleggsspørsmål som skal stilles de ansatte den kommende måleperioden.

Hvordan velger jeg hvilke spørsmål som skal stilles?

Som administrator velger du også hvilke tilleggsspørsmål som skal stilles, samtidig som måleperioden defineres. Dette gjøres inne også inne på “maler”. I eMotivations standardmal ligger en rekke forslag til tilleggsspørsmål under hver motivasjonsfaktor. Administrator kan velge å bruke disse, de kan endres eller man kan legge til helt nye. Det vil variere stort fra virksomhet til virksomhet hva man ønsker og har behov for å få mer informasjon fra medarbeiderne om, derfor kan dette tilpasses. Det kan også endres fra én måleperiode til en annen.